Tournament High Break: 60 (Ajeya P)


Round 1

(Best of 5 Frames)
1 Amit

2 v 3

James M
2 Rajesh N

3 v 1

Tim L

Round 2

(Best of 5 Frames)
3 Ajeya P

3 v 1

James M
4 Vijay S

3 v 2

Raghav P
5 Paul R

3 v 0

Hitesh D
6 Nitin M

3 v 0

Sainyam N
7 Kiruba R

3 v 1

Yashwanth B
8 Sam M

3 v 1

Deepak J
9 Carkey

3 v 1

Ahmad S
10 Andy M

3 v 0

Rajesh N

Quarter Finals

(Best of 5 Frames)
11 Ajeya P

3 v 1

Vijay S
12 Paul R

2 v 3

Nitin M
13 Kiruba R

2 v 3

Sam M
14 Carkey

0 v 3

Andy M

Semi Finals

(Best of 7 Frames)
15 Ajeya P

4 v 0

Nitin M
16 Sam M

3 v 4

Andy M

Final

(Best of 9 Frames)
17 Ajeya P

5 v 3

Andy M