Tournament High Break: 64 (Andy M)


Round 1

(Best of 3 Frames)
1 Carkey

1 v 2

Nagarjuna P
2 Sam M
T1

2 v 1

Vijay S
3 James M
T2

1 v 2

Maverick
4 Andy M

2 v 0

Sanjeeb
5 Ray M
T3

1 v 2

Kiruba R
6 Biju P
T4

2 v 0

Amit

Round 2

(Best of 3 Frames)
7 Vijay S

2 v 0

James M
8 Ray M

2 v 0

Amit

Round 3

(Best of 3 Frames)
9 Nitin M

2 v 0

Nagarjuna P
10 Sam M

2 v 0

Maverick
11 Tim L

0 v 2

Andy M
12 Kiruba R

2 v 0

Biju P

Round 4

(Best of 3 Frames)
13 Ray M

1 v 2

Nagarjuna P
14 Maverick

1 v 2

Sanjeeb
15 Vijay S

2 v 1

Tim L
16 Biju P

0 v 2

Carkey

Round 5

(Best of 3 Frames)
17 Nagarjuna P

1 v 2

Sanjeeb
18 Vijay S

2 v 1

Carkey

Round 6

(Best of 3 Frames)
19 Nitin M

2 v 0

Sam M
20 Andy M

1 v 2

Kiruba R

Round 7

(Best of 3 Frames)
21 Vijay S

0 v 2

Sam M
22 Sanjeeb

1 v 2

Andy M

Round 8

(Best of 3 Frames)
23 Sam M

0 v 2

Andy M

Round 9

(Best of 3 Frames)
24 Nitin M

1 v 2

Kiruba R

Round 10

(Best of 3 Frames)
25 Andy M

2 v 0

Nitin M

Round 11

(Best of 3 Frames)
26 Kiruba R

1 v 2

Andy M

Round 12

(Best of 1 Frame)
27 Andy M
IF NEEDED

1 v 0

Kiruba R